St Helens Corporation

Fleet# Registation# Chassis Motor Body Body Type
1 DJ3243 Richard Garrett Bull Motors Ransomes SD
2 DJ3244 Richard Garrett Bull Motors Ransomes SD
3 DJ3245 Richard Garrett Bull Motors Ransomes SD
4 DJ3246 Richard Garrett Bull Motors Ransomes SD
5 DJ3684 Ransomes Ransomes Ransomes SD
105 DJ4081 Ransomes Ransomes Ransomes SD
106 DJ4082 Ransomes Ransomes Ransomes SD
107 DJ4083 Ransomes Ransomes Ransomes SD
108 DJ4084 Ransomes Ransomes Ransomes SD
109 ET5968 Ransomes Ransomes Ransomes DD
110 DJ4845 Ransomes D6 Ransomes Ransomes DD
111 DJ4846 Ransomes D6 Ransomes Ransomes DD
112 DJ4847 Ransomes D6 Ransomes Ransomes DD
113 DJ4848 Ransomes D6 Ransomes Ransomes DD
114 DJ4849 Ransomes D6 Ransomes Ransomes DD
116 DJ6051 Ransomes D4 Ransomes Brush DD
117 DJ6052 Ransomes D4 Ransomes Brush DD
118 DJ6053 Ransomes D4 Ransomes Brush DD
119 DJ6054 Ransomes D4 Ransomes Brush DD
120 DJ6055 Ransomes D4 Ransomes Brush DD
121 DJ6106 Leyland TBD2 General Electric Brush DD
122 DJ6120 Leyland TBD2 General Electric Brush DD
123 DJ6121 Leyland TBD2 General Electric Brush DD
124 DJ6122 Leyland TBD2 General Electric Brush DD
125 DJ6123 Leyland TBD2 General Electric Brush DD
126 DJ6453 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
127 DJ6454 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
128 DJ6455 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
129 DJ6456 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
130 DJ6457 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
131 DJ6458 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
132 DJ6459 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
133 DJ6460 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
134 DJ6461 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
135 DJ6462 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
136 DJ6463 Leyland TBD2 General Electric Massey DD
137 DJ6863 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
138 DJ6864 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
139 DJ6865 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
140 DJ6866 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
141 DJ6867 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
142 DJ7236 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
143 DJ7237 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
144 DJ7238 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
145 DJ8120 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
146 DJ8121 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
147 DJ8122 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
148 DJ8123 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
149 DJ8124 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
150 DJ8125 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
151 DJ8126 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
152 DJ8127 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
153 DJ8128 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
154 DJ8129 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
155 DJ8130 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
156 DJ8131 Ransomes D4 Ransomes Massey DD
157 DJ9005 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
158 DJ9006 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
159 DJ9007 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
160 DJ9008 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
161 DJ9009 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
162 DJ9010 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
163 DJ9011 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
164 DJ9012 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
165 DJ9013 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
166 DJ9014 Sunbeam MF2 British Thomson-Houston Massey DD
101 DJ7428 Leyland TBD2 Metropolitan-Vickers Massey DD
102 DJ7429 Leyland TBD2 Metropolitan-Vickers Massey DD
103 DJ7430 Leyland TBD2 Metropolitan-Vickers Massey DD
104 DJ7431 Leyland TBD2 Metropolitan-Vickers Massey DD
105 DJ9183 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
106 DJ9104 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
107 DJ9185 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
108 DJ9186 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
109 DJ9187 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
110 DJ9188 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
111 DJ9189 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
112 DJ9190 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
113 DJ9191 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
114 DJ9192 Sunbeam W4 British Thomson-Houston Charles Roe DD
174 BDJ 74 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
175 BDJ 75 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
176 BDJ 76 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
177 BDJ 77 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
178 BDJ 78 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
179 BDJ 79 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
180 BDJ 80 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
181 BDJ 81 Sunbeam F4 British Thomson-Houston East Lancs DD
182 BDJ 82 BUT 9611T Unknown East Lancs DD
183 BDJ 83 BUT 9611T Unknown East Lancs DD
184 BDJ 84 BUT 9611T Unknown East Lancs DD
185 BDJ 85 BUT 9611T Unknown East Lancs DD
186 BDJ 86 BUT 9611T Unknown East Lancs DD
187 BDJ 87 BUT 9611T Unknown East Lancs DD
188 BDJ 88 BUT 9611T Unknown East Lancs DD
189 BDJ 89 BUT 9611T Unknown East Lancs DD